Thông báo kết quả làm việc của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Thông báo kết quả làm việc của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo

làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN CÁN SỰ ĐẢNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*

Số: 137-TB/BCSĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC

CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VỚI BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

Ngày 13 tháng 8 năm 2014, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV về kết quả hoạt động công đoàn học kỳ II năm học 2013-2014, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ I năm học 2014-2015 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và một số vấn đề mới phát sinh trong tổ chức hệ thống công đoàn ngành giáo dục.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận:

I. Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận kết quả hoạt động Học kỳ II năm học 2013 – 2014 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam thể hiện trên các mặt cơ bản sau đây:

1. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo các cơ sở thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho nhà giáo, người lao động (NGNLĐ) đặc biệt là trong dịp tết Nguyên Đán và dịp hè 2014; làm tốt việc tập hợp ý kiến phản ánh về tính phù hợp, việc thực hiện các văn bản chế độ chính sách đối với NGNLĐ tại các địa phương và các cơ sở giáo dục cũng như ý kiến phản hồi về các chủ trương đổi mới của ngành, làm căn cứ cho việc hoạch định chính sách trong thời gian tới (kế hoạch hành động của ngành; đổi mới thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng). Công đoàn các cơ sở giáo dục tích cực tổ chức các hoạt động hướng đến quyền và lợi ích hợp pháp của NGNLĐ trên các phương diện vật chất và tinh thần, tạo sự ổn định chung và tâm lý yên tâm cho NGNLĐ trong toàn ngành.

2. Việc triển khai, quán triệt Hiến pháp mới, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI được Công đoàn Giáo dục Việt Nam thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đến tận cơ sở. Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật tiếp tục được triển khai trên diện rộng. Việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền qua nhiều kênh khác nhau phù hợp với mọi đối tượng NGNLĐ ở các vùng miền là việc làm sáng tạo, có hiệu ứng tốt. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện truyền thông từ công đoàn ngành trung ương đến các các đơn vị cơ sở đã đem lại kết quả tốt, tạo không khí phấn khởi trong đội ngũ, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. Đặc biệt, trong học kỳ vừa qua, thông qua mạng lưới rộng rãi, công tác tuyên truyền của công đoàn đã góp phần chuyển tải các chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến với cộng đồng và đội ngũ nhà giáo, người lao động trên khắp mọi miền đất nước. Công đoàn Giáo dục các cấp theo sát diễn biến thời sự, có các giải pháp nhạy bén, sáng tạo, kịp thời định hướng nhà giáo, người lao động trong toàn ngành thể hiện trách nhiệm công dân trước những diễn biến phức tạp tại Biển Đông thời gian qua và các diễn biến xã hội diễn ra ở các địa phương cơ sở.

3. Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đề cao tính thực tế, hạn chế tính hình thức đã góp phần đưa công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đến từng cơ sở giáo dục, góp phần chuyển đổi nhận thức, hành vi, kỹ năng, trách nhiệm của mỗi NGNLĐ. Kết quả đạt được của ngành giáo dục trong học kỳ II năm học 2013 – 2104 có sự đóng góp to lớn của các phong trào thi đua, các cuộc vận động mà công đoàn các cơ sở giáo dục trực tiếp chỉ đạo vận hành. Ban Cán sự Đảng đánh giá cao việc chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động hỗ trợ giáo dục vùng núi, vùng sâu, vùng xa, ủng hộ xây dựng nhà công vụ giáo viên và các hoạt động chung tay vì cộng đồng của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và trách nhiệm của NGNLĐ trong toàn ngành (đã vận động quyên góp được 120 tỷ đồng ủng hộ từ NGNLĐ trong ngành).

4. Việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI, triển khai 6 chương trình công tác, việc ban hành các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam, việc ký kết thỏa thuận phối hợp hoạt động với LĐLĐ các tỉnh, thành phố là những kết quả công tác quan trọng cụ thể hóa các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương của ngành và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở công đoàn. Việc tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, các hội thảo đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ của các cán bộ từ tổ công đoàn đến công đoàn bộ phận và các công đoàn cơ sở. Kết quả phát triển đoàn viên, củng cố kiện toàn tổ chức công đoàn các cấp trong học kỳ qua đánh dấu sự cố gắng trong công tác chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và sự vận động sáng tạo của tổ chức công đoàn các cấp trong hệ thống.

5. Trong học kỳ II năm học 2013-2014, các hoạt động nữ công của Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục đi vào chiều sâu, góp phần tạo động lực mới đối với đội ngũ nữ NGNLĐ và cán bộ công đoàn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các thành tích về công tác nữ đã khẳng định vai trò của công tác nữ công trong các hoạt động của công đoàn ngành nói chung và trong sự trưởng thành của đội ngũ NGNLĐ nói riêng. Tổ chức công đoàn trong các trường mầm non, phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện có trách nhiệm việc tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, CBQL theo các chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn cán bộ quản lý và các kênh đánh giá khác theo quy định; kịp thời động viên, khen thưởng cho đoàn viên có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn và đoàn thể. Công đoàn khối các đại học, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc phối hợp hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn cuối năm, thi tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới.

6. Công tác đối ngoại của Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục được triển khai góp phần mở rộng và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức giáo giới trong khu vực, khẳng định và nâng cao vị thế của Công đoàn Giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.

Một số điểm cần lưu ý:

-Việc giải thể 2 Công đoàn Giáo dục cấp huyện tại An Giang, việc điều chuyển cán bộ Công đoàn Giáo dục huyện ở một số Công đoàn Giáo dục tỉnh tạo tâm lý băn khoăn, không yên tâm từ phía NGNLĐ và cán bộ công đoàn cấp huyện. Công đoàn Giáo dục Việt Nam cần tiếp tục chủ động phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Giáo dục các tỉnh để giải quyết vấn đề Công đoàn Giáo dục ở các huyện.

– Hoạt động công đoàn ở một số cơ sở giáo dục đại học chưa thực sự bám sát và chưa có giải pháp để cùng tham gia với chuyên môn giải quyết những khó khăn nảy sinh trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý của các nhà trường.

– Chế độ làm việc của cán bộ công đoàn kiêm nhiệm ở các trường học chưa được bổ sung kịp thời theo quy định của Luật Công đoàn.

II. Học kỳ I năm học 2014 – 2015, Ban Cán sư Đảng Bô Giáo dục và Đào tạothống nhất với Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, NGNLĐ thực hiện tốt Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, những chủ trương đổi mới của ngành; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, hướng tới đại hội thi đua yêu nước của ngành; thực hiện hiệu quả và đưa nội dung các phong trào thi đua, các cuộc vận động trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi cơ sở giáo dục.

2. Tiếp tục triển khai các chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV và Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI, kế hoạch hoạt động 6 chương trình công tác của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn trong các lĩnh vực.

3. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến NGNLĐ và cán bộ công đoàn; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần bằng các hình thức phù hợp; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên ốm đau, bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nghỉ chế độ; vận động, huy động và tiếp nhận nguồn tài trợ ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn; xây dựng quỹ “Xã hội từ thiện – Hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn” của ngành giáo dục; tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, phối hợp với chuyên môn tham mưu với chính quyền địa phương về chế độ, chính sách đối với NGNLĐ theo đặc thù vùng miền; quan tâm đến đội ngũ giảng viên giỏi, CBQL có nhiều sáng tạo trong đổi mới, xây dựng và phát triển nhà trường; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng hướng tới nhà giáo trực tiếp đứng lớp.

4. Chủ động tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia quản lý chuyên môn như đánh giá, xếp loại giáo viên, giảng viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục; thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ năm học 2014-2015, những chủ trương đổi mới giáo dục, đào tạo.

5. Tiếp tục đề xuất với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam để hoàn thiện tổ chức theo quy định của Điều lệ, triển khai các Nghị quyết của công đoàn cấp trên và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động công đoàn hướng về cơ sở; bồi dưỡng tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở; đấy mạnh phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở nhất là khối ngoài công lập; tăng cường ứng dụng công nghệthông tin trong điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động; sử dụng hiệu quả website của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

6. Đẩy mạnh công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; phối hợp Ban VSTBPN đẩy mạnh triển khai và hoàn thành các mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và Tiểu Đề án 2 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học” giai đoạn 2010-2015; phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức “Ngày Hội phụ nữ sáng tạo ngành Giáo dục”; chuẩn bị các điều kiện để tổng kết kế hoạch Bình đẳng giới và Tiểu Đề án 2 vào năm 2015.

7. Tiếp tục thực hiện quy định về phân cấp thu kinh phí công đoàn; thực hiện tốt công tác thu – chi và quản lý ngân sách công đoàn, đặc biệt là đối với các đơn vị ngoài công lập; công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý phù hợp; tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.

III. Về vấn đề tổ chức hệ thống công đoàn ngành giáo dục

1. Công đoàn Giáo dục các cấp chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp (Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, các trường học) đẩy mạnh hơn nữa vai trò của công đoàn trong việc tham gia quản lý chuyên môn, đơn vị, trường học.

2. Công đoàn Giáo dục các cấp (Công đoàn Giáo dục tỉnh, Công đoàn Giáo dục huyện, công đoàn cơ sở) khảo sát, đánh giá ưu điểm, hạn chế của Công đoàn Giáo dục cấp huyện; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp công đoàn. Đặc biệt, cần đánh giá thực tế, khách quan những tác động của việc giải thể, không thành lập mới Công đoàn Giáo dục cấp huyện đối với tổ chức và hiệu quả hoạt động công đoàn. Công đoàn Giáo dục Việt Nam khẩn trương hoàn thiện báo cáo, chủ động làm việc với Thường trực Tổng Liên đoàn và các cơ quan có liên quan để tìm giải pháp phù hợp.

3. Giao Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Nhà giáo và CBQLCSGD và các đơn vị có liên quan phối hợp cùng với Công đoàn Giáo dục Việt Nam soạn thảo sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ làm việc của giáo viên, giảng viên theo đúng các quy định của Luật Công đoàn.

4. Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý về mặt chủ trương việc thay đổi hình thức kinh doanh của Khách sạn Hoa Phượng đỏ – Công ty TNHH du lịch – dịch vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam xây dựng đề án chi tiết và giao Vụ Kế hoạch tài chính, Cục Cơ sở VCTBĐDDH&ĐCTE và các đơn vị liên quan của Bộ góp ý hoàn thiện để Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Nơi nhận:

– Bộ trưởng, Bí thư BCS Đảng (để b/c);

– Các đồng chí ủy viên BCSĐ (để b/c);

– Đảng đoàn, ĐCT TLĐLĐVN;

– BCH CĐGDVN;

– Giám đốc Sở GD&ĐT, CTCĐGD tỉnh/TP;

– Thủ trưởng, CT CĐ các đơn vị ĐH, CĐTrT;

– Lưu: VP BCSĐ, VP CĐN.

T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG

UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký tên và đóng dấu)

Bùi Mạnh Nhị

 

Tải xuống (817_cdgdvn_TB_BANCANSU.pdf)

Tải xuống (817_cdgdvn_TB_BANCANSU.doc)

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.