Dự thảo Hướng dẫn hoạt động của tổ Công đoàn trong việc đẩy mạnh thực hiệnphong trào phát huy sáng kiến trong dạy học, quản lý năm học 2014-2015

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /HD-CĐGD

Bến Tre, ngày tháng 8 năm 2014

(DỰ THẢO)

HƯỚNG DẪN

V/v hoạt động của tổ Công đoàn trong việc đẩy mạnh thực hiện

phong trào phát huy sáng kiến trong dạy học, quản lý

năm học 2014-2015

Những năm qua, phong trào phát huy sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học và quản lý được nhà giáo và người lao động trong các đơn vị thực hiện tích cực hưởng ứng. Hàng năm, có từ 20-30% cán bộ nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) đăng ký thực hiện, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học, giáo dục học sinh và công tác quản lý của nhà trường.

Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của từng nhà trường và toàn ngành. Nguyên nhân chủ yếu do CBNGNLĐ còn lúng túng trong cách phát hiện, thực hiện và viết mô tả sáng kiến, mặt khác nhận thức về việc phải thực hiện các sáng kiến của CBNGNLĐ chưa đồng bộ, xem đó là điều kiện để được xét các danh hiệu chiến sĩ thi đua, chưa thấy đó là nhiệm vụ của CBNGNLĐ phải thực hiện theo quy định tại tiết a, khoản 1 Điều 31 Điều lệ nhà trường [1]. Do đó, để đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến của CBNGNLĐ trong năm học 2014-2015, Ban Thường vụ CĐGD tỉnh hướng dẫn các tổ Công đoàn thực hiện các nội dung sau:

1.Trong sinh hoạt Tổ Công đoàn tháng 9/2014, Tổ trưởng Công đoàn phổ biến đến toàn thể CBNGNLĐ trong tổ tài liệu “Hỗ trợ CBNGNLĐ trong nghành GD thực hiện sáng kiến về dạy học, quản lý” do CĐGD tỉnh biên soạn, đồng thời thảo luận để tìm ra những khiếm khuyết trong hoạt động dạy học, giáo dục học sinh, quản lý cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục từ đó phát hiện những giải pháp có tính mới nhằm khắc phục những khiếm khuyết đã tìm được.

Nội dung thảo luận tập trung vào việc trả lời câu hỏi sau đây: Làm cách nào để khắc phục những khiếm khuyết về …. đã tìm thấy qua thảo thảo.

2. Trong thảo luận, mỗi CBNGNLĐ tự đề xuất các cách thực hiện, tổ góp ý để làm rõ thêm sau đó thống nhất phân công việc thực hiện và hoàn thành việc đăng ký sáng kiến, quy định thời gian bắt đầu thực hiện và thời gian hoàn thành. Sau thảo luận, các tổ công đoàn hoàn chỉnh biên bản gửi CĐCS để CĐCS tổng hợp báo cáo CĐGD tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện, hàng tháng khi họp tổ Công đoàn, Tổ trưởng cần sơ kết đánh giá việc thực hiện các sáng kiến mà CBNGNLĐ đã đăng ký, hỗ trợ nhau giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện.

4. Trong lần họp tổ Công đoàn tháng 02/2015, các tổ Công đoàn tổ chức cho CBNGNLĐ báo cáo kết quả thực hiện của mình, tổ góp ý để mỗi CBNGNLĐ có điều kiện chuẩn bị cho việc viết bản mô tả sáng kiến.

5. Trong lần họp tổ Công đoàn tháng 3/2015, các tổ Công đoàn tổ chức cho CBNGNLĐ thông qua bản mô tả sáng kiến của mình để tổ góp ý trước khi nộp về Hội đồng sáng kiến Sở GD và ĐT.

Trên đây là hướng dẫn hoạt động của Tổ Công đoàn trong việc đẩy mạnh thực hiện phong trào phát huy sáng kiến trong dạy học, quản lý năm học 2014-2015 của CĐGD tỉnh. Căn cứ Hướng dẫn này, BCH CĐCS trực thuộc chỉ đạo các tổ Công đoàn triển khai và thực hiện. Nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo kịp thời với CĐGD tỉnh để được hướng dẫn thêm./.

 

Nơi nhận:– CĐCS trực thuộc;- BCH, UBKT CĐGD tỉnh;

– HĐTĐKT ngành GD&ĐT;

– Lưu:VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Phạm Nghi Tiện

[1] Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT , ngày 23/3/2011 của Bộ GD và ĐT, về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

File đính kèm: HDhoatdongcua toCongdoanveSK

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.