Công đoàn Giáo dục tỉnh hướng dẫn sơ kết học kỳ 1 năm học 2014-2015

Công đoàn Giáo dục tỉnh hướng dẫn sơ kết học kỳ 1 năm học 2014-2015

Căn cứ nhiệm vụ công tác Công đoàn năm học 2014-2015, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) tỉnh đề nghị Ban Thường vụ CĐGD các huyện, thành phố, Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc tiến hành xây dựng báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn học kỳ 1 năm học 2014-2015 và chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm học kỳ 2, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

I. TÌNH HÌNH CÁN BỘ, NHÀ GIÁO, LAO ĐỘNG

– Nêu khái quát tình hình của cơ quan, nhà trường, công ty (gọi chung là đơn vị) tác động trực tiếp đến cán bộ, nhà giáo, lao động và hoạt động Công đoàn.

– Phản ánh số lượng, chất lượng cán bộ, nhà giáo, lao độngcủa đơn vị; tình hình việc làm, tiền lương, nhà ở, điều kiện làm việc, điều kiện dạy học, bệnh nghề nghiệp; tình hình thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách; tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, nhà giáo, lao động trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, trước tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước hiện nay.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động

– Công đoàn tham gia góp ý các chế độ, định mức có liên quan trực tiếp đến cán bộ, nhà giáo, lao động như quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc…

– Công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn trong việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại đơn vị, phát hiện các vi phạm, kiến nghị thủ trưởng đơn vị xử lý, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong đơn vị.

– Phối hợp giữa Công đoàn với chính quyền trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, nhà giáo, lao động; các hoạt động của Công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhà giáo, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

– Công đoàn phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cở sở theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT của Bộ Gíao dục và Đào tạo; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; việc tổ chức đối thoại giữa thủ trưởng đơn vị với cán bộ, nhà giáo, lao động theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

– Các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa; hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng khó khăn; tương thân, tương ái trong cán bộ, nhà giáo, lao động của Công đoàn.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo lớn mạnh

– Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn, Hiến pháp năm 2013, hoạt động tuyên truyền Ngày Pháp luật 09/11/2014; triển khai Luật sửa đổi bổ sung Luật thi đua khen thưởng năm 2013, các văn bản hướng dẫn về thi đua, khen thưởng mới.

– Các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969- 02/9/2014).

– Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;tuyên truyền thực hiện chỉ tiêu và các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; vận động cán bộ, nhà giáo, lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng, tuyên truyền, phát triển đảng trong cán bộ, nhà giáo, lao động.

– Các hoạt động “Tháng Nhà giáo” và kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2014).

– Thực hiện Chương trình“Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động” theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

– Công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, phòng chống tệ nạn xã hội trong cán bộ, nhà giáo, lao động; tham gia cải cách hành chính và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tuyên truyền thực hiện an toàn giao thông, văn hóa giao thông trong cán bộ, nhà giáo, lao động.

3. Tổ chức các phong trào thi đua

– Công tác phối hợp chỉ đạo, thực hiện tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học, quản lý, thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, gắn với thực hiện nhiệm vụ “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

– Kết quả các phong trào thi đua nhân dịp diễn ra các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969- 02/9/2014); “Tháng Nhà giáo” và kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2014).

– Công tác khen thưởng, nhân điển hình trong các phong trào thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn

– Kết quả công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở học kỳ 1 năm học 2014-2015.

– Việc triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn.

– Chỉ đạo hoạt động Tổ Công đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Công đoàn.

5. Công tác nữ công

– Công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới; triển khai Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020; Nghị quyết 6b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Công tác vận động nữ công nhân, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; phối hợp triển khai Tiểu đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các trường học giai đoạn 2012-2015”.

– Các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; truyền thông về dân số, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm trong các căn tin, bếp ăn bán trú.

– Công tác kiểm tra của Công đoàn về thực hiện chế độ chính sách, pháp luật có liên quan đến lao động nữ.

– Các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”, “Năm không, ba sạch” trong nữ cán bộ, nhà giáo, lao động; chăm lo cho con em cán bộ, nhà giáo, lao động

– Việc giới thiệu nữ cán bộ, nhà giáo, lao động tham gia sinh hoạt tổ hội phụ nữ tại địa phương.

6. Hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra

7. Công tác tài chính

– Tình hình thực hiện thu- chi, quản lý tài chính công đoàn theo các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, của LĐLĐ tỉnh, CĐGD tỉnh.

– Việc cài đặt, sử dụng phần mềm kế toán Công đoàn cơ sở.

– Công tác kiểm tra, giám sát, công khai việc thực hiện công tác quản lý tài chính.

8. Hoạt động của Ban Thường vụ, Ban chấp hành CĐGD huyện/thành phố, CĐCS trực thuộc; công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện; việc chấp hành các chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.

9. Những kiến nghị với Đảng, Nhà nước, với Công đoàn cấp trên

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Các hoạt động nổi bật trong học kỳ 1

2. Những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015

Từ thực tiễn tình hình phong trào cán bộ, nhà giáo, lao động và hoạt động Công đoàn học kỳ I năm học 2014-2015 và căn cứ vào nhiệm vụ công tác Công đoàn năm học 2014-2015, CĐGD huyện/ thành phố và CĐCS trực thuộc xác định nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong học kỳ 2 năm học 2014-2015.

Báo cáo gửi về Công đoàn Giáo dục tỉnh trước ngày 20/12/2014, tại địa chỉ email:cdgdtinh@bentre.edu.vnvới bảng số liệu thống kê (đính kèm)./.

Tải xuống (CV62_HuongDanSoKetHK1-2014-2015.doc)

Tải xuống (CV62-HuongDanSoKetHK1-2014-2015.pdf)

11 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.