Năm 2015 CĐCS không tiến hành Đại hội, nhiệm kỳ được kéo dài đến năm 2017

Năm 2015 các CĐCS không tiến hành Đại hội, nhiệm kỳ được kéo dài đến năm 2017 (nhiệm kỳ 2012-2017) đúng theo tinh thần Công văn số 796/TLĐ ngày 13/6/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đó là kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre vào sáng ngày 24/9/2014. Ban Thường vụ CĐGD tỉnh thông tin đến các cấp Công đoàn trong ngành được biết và sẽ có văn bản chỉ đạo về nội dung này.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 796/TLĐ Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2014
V/v hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội công đoàn cơ sở

 

Kính gửi:

– Các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố;

– Các công đoàn ngành trung ương và tương đương;

– Các công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

 

Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về việc điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở đang thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở như sau:

1. Kéo dài nhiệm kỳ của các công đoàn cơ sở đang thực hiện theo nhiệm kỳ 5 năm 2 lần thành nhiệm kỳ 5 năm 1 lần theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. Trường hợp cẩn bổ sung phương hướng nhiệm vụ, bổ sung ủy viên ban chấp hành thì tổ chức hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ.

2. Các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở trực tiếp quản lý để quyết định việc rút ngắn, hoặc kéo dài nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở phù hợp với nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

3. Công văn này thay thế Công văn số 339/TLĐ ngày 25/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và được phổ biến đến công đoàn cơ sở.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Các ủy viên BCH TLĐ;

-Lưu VT, ToCTLĐ.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký tên, đóng dấu)

Trần Văn Lý

Tải xuống (CV-796-TLD.doc)

Tải xuống (CV-796-TLD.pdf)

 

14 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.