Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khoá XIV về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong ngành Giáo dục

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 12/NQ-CĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHOÁ XIV

về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong ngành Giáo dục

 

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 24/6/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam và tình hình hoạt động công đoàn ngành Giáo dục, Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong ngành Giáo dục.

  1. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ

1. Những kết quả đạt được

Trong những năm qua, tổ chức và hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong ngành Giáo dục đã đạt được nhiều kết quả, nhất là việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam: công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đại diện và tham gia với chuyên môn về những vấn đề có liên quan đến đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) và hoạt động công đoàn trong ngành; chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị và chương trình hoạt động công đoàn hướng mạnh về cơ sở.

Mô hình tổ chức và hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong ngành Giáo dục đã cơ bản được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, gồm: CĐGD tỉnh, thành phố; CĐGD huyện; công đoàn đại học quốc gia, đại học vùng; công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đội ngũ cán bộ công đoàn thường xuyên được kiện toàn, ổn định; cán bộ công đoàn chủ chốt hầu hết là cán bộ quản lý kiêm nhiệm, có uy tín, có trình độ chuyên môn cao và được bồi dưỡng về nghiệp vụ công đoàn, nhiệt tình, trách nhiệm, có năng lực và kỹ năng tổ chức các hoạt động công đoàn, được đoàn viên tín nhiệm; phong trào CBNGNLĐ và hoạt động công đoàn ở các đơn vị có nền nếp, bề dày truyền thống.

Công đoàn Giáo dục tỉnh, thành phố và công đoàn giáo dục huyện hoạt động độc lập và hiệu quả hơn, thể hiện rõ tính ngành nghề, đáp ứng được yêu cầu của đội ngũ CBNGNLĐ; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn trong ngành; công tác phối hợp hoạt động và chỉ đạo giữa CĐGD Việt Nam với LĐLĐ tỉnh, thành phố thiết thực, đi vào chiều sâu.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc CĐGD Việt Nam đã chủ động xây dựng chương trình hành động, tổ chức cho CBNGNLĐ học tập, quán triệt đường lối, chính sách cảu Đảng, Nhà nước và kế hoạch của ngành trong việc đổi mới giáo dục đào tạo; chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn trong công tác quản lý giáo dục, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với CBNGNLĐ bằng nhiều hình thức phù hợp; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở. Thường xuyên tranh thủ được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chuyên môn đồng cấp về kinh phí, thời gian, bố trí biên chế hưởng lương từ chuyên môn để làm cán bộ công đoàn chuyên trách; đảm bảo tối thiểu các điều kiện để công đoàn hoạt động thuận lợi; có trang bị đầy đủ phương tiện làm việc, đáp ứng yêu cầu công việc của công đoàn tại đơn vị.

Tổ chức và hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác tập hợp đội ngũ CBNGNLĐ, triển khai các hoạt động công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho họ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên; đặc biệt CĐGD các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo đã tích cực động viên đội ngũ CNNGNLĐ yên tâm công tác, bám trường, bám lớp, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành.

2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Phương pháp hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở một số địa phương, đơn vị chậm đổi mới; nội dung hoạt động chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, CBNGNLĐ tham gia; chưa sâu sát, chậm nắm bắt thông tin và thụ động khi giải quyết các khó khăn, bức xúc của cơ sở.

Việc chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có lúc chưa kịp thời và triệt để, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, phù hợp với đối tượng đoàn viên, CBNGNLĐ; còn nặng về tổ chức các phong trào bề nổi.

Một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn dàn trải, chưa tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn; việc thực hiện chức năng, phân cấp quản lý, chỉ đạo CĐCS còn chồng chéo nên việc hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn CĐCS hoạt động chưa kịp thời.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

– Mô hình tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn chưa thống nhất; một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc phân bổ tài chính cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn chưa hợp lí.

– Cán bộ công đoàn hầu hết là kiêm nhiệm, hạn chế về thời gian; một số cán bộ chưa phát huy hết năng lực của mình ở từng vị trí công tác. Cán bộ công đoàn chuyên trách chủ yếu là cán bộ làm công tác văn phòng công đoàn.

– Cán bộ công đoàn thường xuyên có biến động, đội ngũ cán bộ công đoàn cáp trên trực tiếp cơ sở mới tham gia ban chấp hành lần đầu chiếm tỷ lệ cao nên nghiệp vụ và kinh nghiệm hoạt động công đoàn còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đã được chuyên môn quan tâm, nhưng cơ sở vật chất, điều kiện trang thiết bị làm việc của cán bộ công đoàn vẫn còn thiếu thốn, hoặc qua sử dụng nhiều năm, ảnh hưởng đến chất lượng công việc của văn phòng công đoàn.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Tiếp tục sắp xếp về tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo khẩu hiệu hành động “vì nhà giáo và người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn”, giữ vững sự ổn định, thống nhất về tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi đổi mới căn bản và toàn diện sự nghiêp giáo dục, đào tạo.

2. Mục tiêu

Tạo điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong chỉ đạo đối với công đoàn cơ sở và CBNGNLĐ theo quy định của Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động 2012, Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XI. Xây dựng mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa CĐGD Việt Nam với LĐLĐ các tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo CĐGD tỉnh, thành phố và CĐGD huyện thực hiện nhiệm vụ, chức năng mang tính ngành nghề; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ, đặc biệt là trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức công đoàn khối trực thuộc theo hướng tinh gọn, đúng Điều lệ; đổi mới công tác chỉ đạo của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với CĐCS theo hướng trực tiếp, thường xuyên, có chiều sâu, trọng tâm trọng điểm và hướng mạnh về cơ sở.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đổi mới nội dung, công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao vai trò, trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

– Đổi mới công tác chỉ đạo, liên hệ trực tiếp, thường xuyên với CĐCS; đảm bảo sự tham gia của CĐCS, đoàn viên và CBNGNLĐ trong quá trình ra quyết định của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

– Tăng cường phân công cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt thông tin, trực tiếp hỗ trợ CĐCS, đoàn viên và CBNGNLĐ trong phạm vi quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên cơ sở theo quy định của pháp luật; giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh ở cơ sở.

– Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS tổ chức thực hiện chương trình công tác hàng năm và Nghị quyết đại hội công đoàn cùng cấp theo chức năng, quyền hạn quy định trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Xây dựng, ký kết quy chế phối hợp công tác giữa ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở và Thủ trưởng đơn vị cùng cấp; chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nội quy và quy chế của đơn vị. Vận động CBNGNLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ và tham gia nghiên cứu khoa học; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo của CBNGNLĐ; giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh ở cơ sở; hướng dẫn, chỉ đạo CĐCS thực hiện kế hoạch kiểm tra, báo cáo định kỳ, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.

– Xây dựng quy chế làm việc và lịch họp định kỳ của ban chấp hành, ban thường vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở; xây dựng Nghị quyết chuyên đề theo từng quý trong năm để CĐCS làm căn cứ xây dựng kế hoạch hoạt động sát với tình hình việc làm, đời sống của đoàn viên, CBNGNLĐ và hoạt động của CĐCS.

2. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

– Chỉ đạo rà soát tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải trực tiếp quản lý chỉ đạo, hướng dẫn toàn diện đối với cấp CĐCS; thực hiện phân cấp quản lý cụ thể đối với từng loại hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc công đoàn Giáo dục Việt Nam quản lý; khắc phục tình trạng chồng chéo về đối tượng tập hợp và chỉ đạo hoạt động đối với công đoàn cơ sở.

– Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, phù hợp với mỗi loại hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; phối hợp với chuyên môn hỗ trợ, bố trí cán bộ hưởng lương chuyên môn làm công tác công đoàn; đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trọng tâm là bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công đoàn; tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn tự bồi dưỡng, học tập để nâng cao năng lực, kĩ năng hoạt động công đoàn.

– Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị, địa phương, vùng miền; giữa các cấp công đoàn trong ngành Giáo dục.

– Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc về phân cấp quản lý tài chính cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo Luật công đoàn, Điều lệ Công đoàn và các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

3. Công đoàn Giáo dục Việt Nam tăng cường phối hợp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn giáo dục cấp tỉnh, thành phố và công đoàn giáo dục huyện trong tình hình mới

– Chủ động xây dựng kế hoạch, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn ngành để phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố chỉ đạo hoạt động công đoàn giáo dục các cấp ở địa phương phát triển ổn định.

– Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo thí điểm mô hình CĐGD huyện theo một số phương án khác nhau để tổng kết, rút kinh nghiệm xây dựng mô hình tổ chức CĐGD huyện đảm tính thực tiễn, tính khoa học và phù hợp với quy mô lực lượng của ngành giáo dục.

– Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung; xây dựng hệ thống văn bản có liên quan đến chế độ, chính sách của CBNGNLĐ và cán bộ công đoàn trong ngành phù hợp với Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

– Tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố, công đoàn giáo dục huyện đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn để đảm bảo đặc thù ngành nghề, phù hợp với tình hình của địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết của Đảng.

4. Xây dựng công đoàn các đại học quốc gia, đại học vùng vững mạnh

– Bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế hoạt động công đoàn đại học quốc gia, đại học vùng cho phù hợp với Quy chế của đại học quốc gia, đại học vùng mới ban hành; tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tạo điều kiện củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ hội nghị giao ban của công đoàn đại học quốc gia, đại học vùng và mối quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị.

– Xây dựng tập thể ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn các đại học quốc gia, đại học vùng vững mạnh theo hướng:

+ Tăng cường chỉ đạo CĐCS phối hợp thường xuyên với các đoàn thể quần chúng để thực hiện nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động công đoàn ở đơn vị đạt hiệu quả; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các CĐCS.

+ Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức hoạt động công đoàn của đại học quốc gia, đại học vùng; chỉ đạo xây dựng thí điểm mô hình CĐCS vững mạnh và tổ chức rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình trong đơn vị.

+ Chủ động xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức hoặc đội ngũ cộng tác viên công đoàn cấp trên cơ sở để chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn tại đơn vị.

+ Thực hiện việc phân cấp tổ chức hoạt động, tạo điều kiện nhiều hơn cho các CĐCS chủ động và tự chủ trong các hoạt động công đoàn của đơn vị thiết thực và hiệu quả, trên cơ sở cụ thể hóa chương trình công tác hàng năm, hàng quý của công đoàn cấp trên vào tình hình thực tế của đơn vị cho phù hợp.

5. Tăng cường công tác tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp trong hoạt động công đoàn

– Công đoàn thường xuyên vận động CBNGNLĐ tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; chăm lo trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của CBNGNLĐ, nâng cao năng lực làm chủ cơ quan, đơn vị.

– Phát huy quyền, trách nhiệm của công đoàn và CBNGNLĐ ở đơn vị trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chuyên môn trong sạch, vững mạnh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về giáo dục, đào tạo ở các nhà trường.

– Tổ chức hoặc phối hợp với các cấp ủy đảng, chuyên môn đồng cấp tổ chức đối thoại trực tiếp với đoàn viên, CBNGNLĐ và tổng hợp ý kiến góp ý, kiến nghị của CBNGNLĐ tại đơn vị chuyển đến cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức, hoạt động; tuyên truyền, giáo dục CBNGNLĐ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để công đoàn thực sự là cầu nối giữa Đảng và CBNGNLĐ trong cơ quan, đơn vị trường học.

– Cán bộ công đoàn phải thường xuyên tự rèn luyện nâng cao uy tín, năng lực, phẩm chất đạo đức; công đoàn cần chú trọng công tác phát triển Đảng trong CBNGNLĐ, tăng cường bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp để nâng cao tỷ lệ đảng viên trong đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam

– Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các quy định liên quan đến công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: quy định về tổ chức bộ máy, bố trí theo tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm đối với cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

– Chủ động đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường phối hợp với CĐGD tỉnh, thành phố trong hoạt động công đoàn ngành nghề ở địa phương. Tham mưu với Ban Cán sự Đảng thông qua chủ trương cử cán bộ trẻ tại cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam công tác biệt phái, tăng cường cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực tiễn, kinh nghiệm hoạt động công đoàn, xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch cho công đoàn ngành.

– Cụ thể hóa Quyết định số 589/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Quy định về việc“Tổ chức công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong các cấp công đoàn ngành Giáo dục.

– Ưu tiên cho công tác chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

– Các Ban chuyên môn thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam chủ động đề xuất với Ban Thường vụ trong việc hướng dẫn các chuyên đề trong lĩnh vực được phân công, tạo điều kiện để công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức thực hiện.

– Tăng cường tham mưu với Tổng LĐLĐ Việt Nam trong xây dựng chính sách cán bộ, đặc biệt chính sách về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

– Tiếp tục kiến nghị với Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn chỉ đạo LĐLĐ tỉnh, thành phố phối hợp rà soát, bàn giao dứt điểm Công đoàn ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh và một số CĐCS trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Điều lệ về CĐGD Việt Nam quản lý, chỉ đạo trực tiếp; chỉ đạo xây dựng thí điểm một số phương án về mô hình CĐGD huyện để tổng kết, rút kinh nghiệm đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn ngành nghề.

2. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

– Chủ động đề xuất với CĐGD Việt Nam trong việc sắp xếp tổ chức, định biên cán bộ, phân cấp quản lý chỉ đạo và phân cấp tự chủ về tài chính; phân phối đúng quy định nguồn thu kinh phí công đoàn tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để CĐCS thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ và các văn bản hướng dẫn của công đoàn Ngành.

– Phân công cụ thể nhiệm vụ cho cán bộ công đoàn trực tiếp theo dõi, phụ trách cơ sở, kịp thời hỗ trợ công đoàn cơ sở khi được yêu cầu; khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ bị xâm phạm; phát triển đoàn viên, thành lập, sáp nhập CĐCS và giải quyết các vấn đề vướng mắc khác phát sinh ở cơ sở.

– Hàng năm, các công đoàn đại học quốc gia, đại học vùng đồng tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá kết quả phối hợp hoạt động và xây dựng chương trình công tác của năm học mới.

– Đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả sử dụng CNTT trong điều hành, quản lý và chỉ đạo hoạt động công đoàn cấp trên cơ sở; thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác chế độ thông tin báo cáo hai chiều theo quy định.

Trên cơ sở Nghị quyết này, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam giao Ban Thường vụ hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong ngành triển khai thực hiện. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam để xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể và có biện pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.

 

Nơi nhận:– ĐCT, Ban Tổ chức TLĐ (để báo cáo);- Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

– Các ủy viên BCH, UBKT CĐGDVN;

– CĐGD tỉnh, TP;

– CĐĐHQG, ĐHV, CĐ CQ Bộ GD&ĐT;

– Các ban thuộc Cơ quan CĐGDVN;

– Lưu: VT, BTC.

TM. BAN CHẤP HÀNHCHỦ TỊCH(Đã ký)

Trần Công Phong

File đính kèm:NQ4_BCH_CDGDVN

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.