36 bình luận

 1. Thời gian hậu sản trùng với thời gian nghỉ 02 tháng hè thì được tính nghỉ bù như thế nào?

  • Trả lời
   (1) Khoản 1 Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định “1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng”.
   (2) Khoản 7, Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định “ 7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”
   (3) Khoản 4, Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/ 06/ 2017 của Bộ GD và ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐTngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định “a) Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)”
   (4) Điểm 3, Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18/ 8/2017 V/v hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian nghỉ hè của Cục Nhà giáo, Bộ GD và ĐT hướng dẫn “… trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ Luật lao động hoặc thanh toán tiền nghỉ hằng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên) theo quy định tại Điều 114 Bộ Luật Lao động. Mức chi hỗ trợ cho giáo viên trong trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính”.
   (5) Như vậy, tính đến ngày nghỉ hè (theo lịch nghỉ hè của nhà trường):
   – Nếu GV nữ nghỉ chưa đủ 06 tháng (kể cả nghỉ trước và sau khi sinh con) thì được nghỉ bù cho những ngày chưa được nghỉ. Số ngày nghỉ bù tối đa bằng thời gian nghỉ hàng năm theo Điều 111, 112 Bộ Luật Lao động năm 2012. Lãnh đạo nhà trường có quyền quy định thời gian nghỉ bù sau khi tham khảo ý kiến của giáo viên và phải thông báo trước cho giáo viên nữ biết (có thể nghỉ bù liên tục 12 ngày hoặc chia ra nhiều đợt nghỉ); hoặc giáo viên nữ có thể thỏa thuận nghỉ bù thêm nhiều đợt.
   Cụ thể: Giáo viên có đủ 12 tháng làm việc thì được bố trí nghỉ bù 12 ngày làm việc; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên: cứ 5 năm làm việc thì được nghỉ thêm 1 ngày (lưu ý: 12 ngày ở đây là 12 ngày làm việc theo chế độ tuần làm việc 40 giờ, nếu tính theo lịch thì từ thứ Hai tuần thứ 1 đến hết ngày thứ Ba của tuần thứ 3: Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu; Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu; Hai, Ba)
   – Nếu do yêu cầu công tác, điều kiện nhà trường không bố trí được thời gian nghì bù thì cơ sở giáo dục sẽ thanh toán tiền nghỉ hằng năm theo quy định tại điều 114 Điều Luật lao động. Mức chi hỗ trợ cho giáo viên trong trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên được quy định tại khoản 2 điều 5 Thông tư số 141/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.
   (6) Ví dụ: tính đến ngày nghỉ hè (chẳng hạn 10/6/2018 theo lịch nghỉ hè của trường):
   – Trường hợp 1: Giáo viên nữ nghỉ thai sản bắt đầu từ ngày nghỉ hè hoặc đã nghỉ thai sản được 01 tháng, 02 tháng, 03 tháng, 04 tháng (các trường hợp này có 02 tháng nghỉ thai sản trùng với 02 tháng nghỉ hè): thì tiếp tục nghỉ thai sản là 06 tháng. Hết thời gian nghỉ thai sản là 06 tháng GV này được giải quyết nghỉ bù thêm 12 ngày làm việc+số ngày nghỉ tăng thêm theo thâm niên (theo Điều 112 Bộ Luật Lao động);
   – Trường hợp 2: Giáo viên nữ đã nghỉ thai sản được 05 tháng (còn 01 tháng nghỉ thai sản trùng với 01 tháng nghỉ hè) thì được nghỉ hè theo lịch của nhà trường. Hết thời gian nghỉ hè, thì được nghỉ bù thêm 12 ngày làm việc +số ngày nghỉ tăng thêm theo thâm niên (theo Điều 112 Bộ Luật Lao động);
   – Trường hợp 3: Giáo viên nữ đã nghỉ thai sản được 5 tháng 20 ngày (còn 10 ngày nghỉ thai sản trùng 10 ngày nghỉ hè) thì được nghỉ hè theo lịch của nhà trường. Hết thời gian nghỉ hè, thì được nghỉ bù thêm 10 ngày làm việc.
   (Ngày tư vấn 10/8/2018. Cán bộ tư vấn: Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch CĐGD tỉnh)

 2. là cán bộ quản lý để tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức đạt kết quả tốt thì phải tiến hành các bước nội dung nào. ai chụi trách nhiệm chính

  • Trả lời:
   1.Việc tổ chức Hội nghị CBCC được thực hiện theo các văn bản sau:
   – Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt Nghị định số 04).
   – Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt Thông tư số 01)
   2. Việc tổ chức hội nghị CBCCVC hàng năm là yêu cầu bắt buộc thuộc trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Ban chấp hành Công đoàn phối hợp và tham gia tổ chức.
   3. Các bước tổ chức có thể tham khảo Công văn số 53/CĐGD ngày 14/9/2016, V/v Hướng dẫn CĐCS tham gia tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2016 – 2017 của Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre được đăng tải tại địa chỉ:
   http://cdgdbentre.edu.vn/2016/09/cong-van-so-53cdgd-ngay-1492016-vv-huong-dan-cdcs-tham-gia-to-chuc-hoi-nghi-cbccvc-nam-hoc-2016-2017/

 3. Thầy cho em hỏi là trường em là trường chuyên biệt có 2 cấp học: cấp 1 và cấp 2. Vậy em là giáo viên cấp 2 của trường lại làm chủ tịch em được giảm 3 tiết dạy một tuần, còn phó chủ tịch là giáo viên cấp 1 được giảm 4 tiết 1 tuần, như vậy có đúng với thông tư 08 ko thầy

  • Trả lời:
   – Về nguyên tắc giảm trừ định mức giờ dạy theo Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nêu rõ “2. Số giờ dạy được giảm cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách được tính trên cơ sở quy định về thời gian làm việc và định mức giờ dạy của giáo viên, giảng viên theo từng cấp học và được tính theo năm học.”;
   – Điểm c, Khoản 3 Điều 3 quy định “Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, định mức giảm giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách được tính theo định mức giảm giờ dạy cao nhất đã quy định cho mỗi cấp học.”

   Như vậy, giáo viên cấp 2 của trường chuyên biệt cấp 1, 2 làm Chủ tịch CĐCS được giảm 3 tiết dạy một tuần (theo cấp THCS), Phó chủ tịch là giáo viên cấp 1 được giảm 4 tiết 1 tuần (theo cấp Tiểu học) là đúng với Khoản 2, Điều 2 và Điểm c, Khoản 3, Điều 3 Thông tư 08 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   Cán bộ trả lời: Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre. (ĐTĐT: 0907.394.982; email: phamnghitien@bentre.edu.vn)

 4. cho tôi hỏi kế toán trường tôi cả năm trời giáo viên không được nhìn bảng lương. Hàng tháng chỉ bắn tiền vào tài khoản là xong. muôn xem bảng lương xem trừ những khoản gì cũng khó khăn. Chỉ cho chúng tôi xem chúng tôi phải làm gì và làm thế nào với. cám ơn

  • Theo như thông tin đ/c cung cấp thì nhà trường thực hiện không đúng quy định về công khai tài chính, trong đó có công khai về tiền lương và thu nhập của giáo viên, nhân viên. Để giải quyết vấn đề này đ/c có thể trực tiếp trao đổi với Chủ tịch CĐCS đề nghị Ban Thanh tra nhân dân có kế hoạch giám sát việc công khai về tiền lương và thu nhập của giáo viên, nhân viên hàng tháng. Nếu nhà trường vẫn không thực hiện thì đ/c phản ánh về Thường trực CĐGD tỉnh ( đ/c Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch CĐGD tỉnh, ĐT 0907.394.982; email phamnghitien@bentre.edu.vn) để cung cấp thêm thông tin về nội dung trên.
   Trân trọng
   Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch CĐGD tỉnh Bến tre

 5. SAO ADMIN không phản hồi về thông tin đội văn nghệ trường THPT Đoàn Thị Điểm, huyện thạnh phú GIAN LẬN về thành phần tham gia tiếng hát giáo viên năm 2017 do công đoàn ngành tổ chức? nếu Admin không phản hồi, tôi sẽ gởi thông tin này về Liên đoàn lao động Tỉnh Bến Tre. Không thể chấp nhận tình trạng gian dối trong ngành giáo dục như vậy được. chỉ là tham gia “sân chơi” mà còn như vậy thì trong chuyên môn còn GIAN DỐI đến mức nào???????????????????

  • Cảm ơn đ/c đã thông tin. Về việc này Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đã làm việc với đ/c Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS của trường là đúng có sử dụng 01 GV cấp 2 tham gia. Ban thường vụ CĐGD tỉnh đang chờ báo cáo chính thức của CĐCS để có cách xử lý
   Trân trọng
   Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch CĐGD tỉnh

 6. Dạ thầy cho em hỏi:
  Những người làm nhiệm vụ như kế toán công đoàn thì gọi là cán bộ công đoàn hay chỉ là đoàn viên? Vì những người này phải làm nhiệm vụ thường xuyên cho công tác công đoàn.
  Trích Theo quy định tại Điều 5 – Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XI), thì cán bộ công đoàn là người đảm nhiệm các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên thông qua bầu cử tại đại hội hoặc hội nghị công đoàn; được cấp công đoàn có thẩm quyền chỉ định, công nhận, bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ công đoàn hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

  • Về nội dung này Ban Thường vụ CĐGD tỉnh trả lời như sau:
   Kế toán công đoàn nếu không phải là Ủy viên BCH CĐCS, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ CĐ thì được gọi là đoàn viên Công đoàn. Tuy nhiên, Kế toán, Thủ quỹ kiêm nhiệm của Công đoàn cơ sở tuy không là cán bộ Công đoàn nhưng vẫn được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.
   Cán bộ trả lời: Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch CĐGD tỉnh

 7. Cho tôi hỏi: Một người cùng lúc vừa tham gia BCHCĐCS, vừa là tổ trưởng công đoàn thì thời gian để tính xét kỉ niệm chương công đoàn cho người đó tính cho cả hai chức danh hay chỉ tính một chức danh?

  • Về nội dung này, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre xin được tư vấn như sau:
   Theo Hướng dẫn số 149/HD-TLĐ ngày 04/02/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”,thì từ ngày 04/02/2015, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” chỉ được trao cho ủy viên Ban Chấp hành CĐCS trở lên; không trao cho Tổ trưởng Công đoàn như trước đây.
   Do đó một người cùng lúc vừa tham gia BCH CĐCS, vừa là tổ trưởng công đoàn thì thời gian để tính xét Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” được tính cho thời gian tham gia tham gia BCH CĐCS.
   Cán bộ tư vấn: Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre. ĐTDĐ 0907.394.982, email: phamnghitien@bentre.edu.vn

 8. Thầy cho em hỏi:
  Công đoàn cơ sở trung tâm GDTX tỉnh được phân bố 1 đại biểu dự Đại hội CDGD Tỉnh. Vậy việc bầu đại biểu tiến hành như thế nào, có bầu đại biểu dự khuyết không? Em lên kế hoạch tổ chức đại hội vào 20 tháng 7. văn kiện đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu phần này nữa thôi. Văn kiện em in ra gửi thầy trước hay gửi qua mạng?

  • Về nội dung này Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh xin trả lời như sau:
   1.Việc có bầu đại biểu dự khuyết hay không là do Đại hội quyết định
   – CĐCS được phân bố 01 đại biểu chính thức thì việc giới thiệu ứng cử để bầu đại biểu dự Đại hội CĐGD tỉnh như sau:
   +Đại hội giới thiệu ít nhất 3 người để bầu lấy 01 đại biểu chính thức
   +Nếu sau khi bầu cử có 02 người có số phiếu quá bán thì xin ý kiến Đại hội lấy số người có số phiếu quá bán liền kề làm Đại biểu dự khuyết. Như vậy Đại hội đã bầu được 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
   +Nếu sau khi bầu cử chỉ có 01 người có số phiếu quá bán Đại hội đã bầu được 01 đại biểu chính thức và không có đại biểu dự khuyết. Khi đó Đại hội tiếp tục bầu đại biểu dự khuyết bằng cách chọn 01 trong 02 người không trúng cử trong lần bầu này để bầu tiếp đại biểu dự khuyết.
   -Nếu sau khi bầu cử có 01 người có số phiếu quá bán Đại hội đã bầu được 01 đại biểu dự khuyết.
   -Nếu sau khi bầu cử 02 người có số phiếu ngang nhau thì việc có bầu đại biểu dự khuyết nữa hay không là do Đại hội quyết định
   2. Văn kiện gửi qua email và 01 bộ bằng văn bản lưu trữ

 9. Xin cho hỏi:
  Việc khen thưởng con công đoàn viên có kết quả học tập giỏi một năm hay 05 năm có quy định chung toàn tỉnh không? Hay do từng LĐLĐ huyện quy định ?

  Vì năm học 2016-2017, BCH công đoàn trường trả lời LĐLĐ huyện Bình Đại nói không quyết toán kinh phí khen thưởng cho con CĐ viên giỏi 01 năm, chỉ giải quyết 5 năm, mọi năm thì giải quyết
  Cám ơn

  • Về việc này, Ban Thường vụ CĐGD tỉnh xin được tư vấn như sau:
   – Việc khen thưởng con công đoàn viên có kết quả học tập giỏi một năm hay 05 năm là do đơn vị quy định và có sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện, tỉnh không có quy định chung.
   – Kinh phí thực hiện được sử dụng trong quỹ vận động vì trẻ thơ năm 2017 tại CĐCS do cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đóng góp vào và không phải nộp về cấp trên.
   Cán bộ tư vấn: Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch CĐGD tỉnh

 10. Xin cho hỏi:
  Một giáo viên của trường có 05 sáng kiến đạt liện tục đến năm học 2016-2017. Năm học 2016-2017 đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; năm học 2014-2015 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

  Năm học 2016-2017 có đăng ký tất cả các danh hiệu: Lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở, chiến sỹ thi đua tỉnh, bằng khen UBND tỉnh.

  Giáo viên trên đã được xét các danh hiệu: Lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở, chiến sỹ thi đua tỉnh. Vậy Bằng khen UBND tỉnh có được đề nghị xét không?
  Nhờ thầy tư vấn

  • Với thắc mắc trên, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre xin được tư vấn như sau:
   Điểm b, khoản 1, Điều 4 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre có quy định “Cùng một đối tượng, cùng một thời gian chỉ được xét tặng một danh hiệu thi đua hoặc một hình thức khen thưởng của cấp tỉnh”.
   Do đó nếu năm học 2016-2017 giáo viên trên được đề nghị xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” thì không được đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh (và ngược lại). Nếu có gì chưa rõ về nội dung tư vấn này đề nghị đồng chí trao đổi thêm./.
   Cán bộ tư vấn: Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre. ĐTDĐ 0907.394.982, email: phamnghitien@bentre.edu.vn

 11. Hỏi :
  Em chào thầy !
  Thầy cho em hỏi : Em là nhân viên thư viện trường THPT Quản Trọng Hoàng. Tháng 10/2013 em được nâng lương trước hạn 9 tháng. Có công văn xếp hạng thư viện lại từ bậc 3 hệ số 2.72 qua bậc 6 hệ số 2,86 kể từ ngày 1/9/2015 . Em có được nâng lương trước hạn lần nữa không thầy do năm học 2015-2016 em đạt CSTĐCS ? Từ ngày nâng lương trước hạn đến nay được 3 năm, có phải xếp lương trung cấp 2 năm được lên một lần phải không thầy ? Xin thầy tư vấn giúp em . Cảm ơn thầy nhiều

 12. Hỏi: Vui lòng cho biết thời gian và thủ tục đề nghị cấp kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Xin cảm ơn

 13. Em chào thầy.
  Thầy cho em hỏi: Em đã có xem công văn nhưng không nhớ là có đúng hay không?
  Chức vụ Trưởng ban TTND có phải có chức vụ từ Tổ trưởng chuyên môn trở lên không Thầy? Xin Thầy tư vấn giúp em. Cảm ơn Thầy nhiều.

 14. Cám ơn anh đã trả lời thư kiến nghị của chúng tôi . Chúng tôi mong sớm nhận được sự phản ánh của anh đến sở giáo dục đào tạo , để sở GD- ĐT chỉ đạo phòng GD thực hiện đúng theo thông tư 08 để chúng tôi an tâm làm công tác kiêm nhiệm. Cảm ơn thư trả lời của anh rất nhiều.

 15. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
  Độc lập -Tự Do – Hạnh Phúc

  Ba Tri , ngày 01 tháng 9 năm 2016

  BẢN KIẾN NGHỊ
  Kính gởi : Ban thường vụ CĐGD tỉnh Bến Tre
  Chúng tôi là cán bộ công đoàn ngành GD, đang công tác tại một trường tiêu học thuộc huyện Ba Tri , Tỉnh Bên Tre. Hiện nay chúng tôi đang gặp một vấn đề rất bức xúc không được giải quyết thỏa đáng . Nên hôm nay chúng tôi viết bản kiến nghị này gởi đến liên đoàn LĐ Tỉnh nhờ BTV LĐLĐ xem xét, sớm giải giải quyết cho chúng tôi.

  Theo thông tư Số: 08/2016/TT-BGDĐT , ngày 28 tháng 03 năm 2016 của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển “Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên , giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở GD công lập thược hệ thống GD Quốc dân” qui định :
  Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 04 giờ dạy trong một tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học); Trường trung học cơ sở, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 03 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học);
  Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 02 giờ dạy trong một tuần (quy ra 70 giờ dạy trong một năm học); Trường trung học cơ sở, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 01 giờ dạy trong một tuần (quy ra 35 giờ dạy trong một năm học);
  Theo qui định của BGD-ĐTGV tiểu học dạy 23 tiết / tuần ( trong đó có 3 tiết chủ nhiệm lớp còn lại 20 tiết thực dạy + 1 tiết sinh hoạt lớp , 1 tiết sinh hoạt cờ , 1 tiết hoạt động ngoại khóa dẫn = 23 tiết). Nếu là GV dạy chuyên hoặc dạy buổi 2 thì dạy đủ 23 tiết / tuần.
  Trong phiên họp sáng ngày 31/8/2016 tại phòng GD Ba Tri, cán bộ PGD đã triển khai đến BGH các trường Thông tư số 08 như sau: Nếu là GV có chủ nhiệm lớp và làm Chủ Tịch công đoàn thì chỉ được chọn mức giảm giờ cao nhất là giảm 4 tiết ( Không được tính giảm tiết chủ nhiệm , vì chọn mức cao nhất trong giảm giờ). như vậy 23 tiết , có chủ nhiệm kiêm chủ tịch công đoàn chỉ giảm 4 tiết còn 19 tiết. Thay vì năm trước chưa có thông tư 08 , GV chủ nhiệm làm CTCĐ dạy 20 tiết và được tính thêm giờ mỗi tuần 4 tiết kiêm nhiệm CTCĐ. Nếu là GV chủ nhiệm kiêm tổ trưởng CĐ thì dẫn phải dạy đủ 20 tiết( Chọn 1 trong 2); GVCN lớp, có chức vụ tổ phó tồ chuyên môn, khiêm PCTCĐ nếu chọn chức vụ tổ phó chuyên môn thì phải dạy thêm 1 tiết là 21 tiết / tuần, nếu chon PCT thi không dạy 20 tiết( GV phài thông báo cho BGH biết là chọn chức vụ bên chính quyền hay bên CĐ)… Chỉ có những GV dạy môn ( không chủ nhiệm lớp thì được giảm tiết ( Ví dụ dạy âm nhạc: 23 tiết , làm C TCĐ được giảm 4 tiết còn 19 tiết /tuần) không biết cán bộ PGD Ba Tri xem Thông tư kĩ chưa mà nay có thông tư 08 cán bộ CĐ lại không được phụ cấp thêm giờ hoặc giảm giờ mà còn phải dạy thêm tiết mới đủ giờ nếu không là bị nợ tiết , như vậy có hợp lí không?
  Trong khi đó cũng là Thông Tư 08, cùng 1 tỉnh mà ở các huyện khác và Thành Phố thì GV có chủ nhiệm lớp dạy 20 tiết , nếu khiêm nhiệm thêm bên công đoàn thì tùy chức vụ mà được giảm tiết thêm . Ví dụ kiêm nhiêm Chù tịch CĐ thì được giảm thêm 4 tiết còn 16 tiết , kiêm nhiệm PCT thì giảm thêm 3 tiết còn 17 tiết. Theo chúng tôi thì như thế mới hợp lí.
  Hôm nay chúng tôi viết bản tường trình này kiến nghị BTV CĐGĐ tỉnh xem xét , phối hợp, sớm giải quyết thỏa đáng cho chúng tôi.
  Rất mong sự xem xét giải quyết của BTVCĐGD tỉnh Bến Tre chúng tôi thành thật biết ơn.

  Cán bộ CĐ các trường trong huyện Ba Tri

  • Kính gửi đồng chí Trần Văn Thông, địa chỉ email thongvan97@gmail.com

   Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh đã nhận được kiến nghị của đồng chí qua email.
   Về việc này, nếu đúng như phản ánh của đồng chí, thì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tri có sự hiểu nhầm các quy định về giảm giờ cho giáo viên theo tinh thần Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông và Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
   Trước mắt, đồng chí có thể nghiên cứu thêm Công văn số 6120/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v trả lời công văn của một số Sở GD&ĐT hỏi về Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT để có thêm thông tin.
   Tại Mục 2b Công văn số 6120/BGDĐT-NGCBQLGD có nêu như sau: “b) Quy định tại khoản 5 Điều 9 chỉ áp dụng cho các khoản 1, 2, 3 và khoản 4, không áp dụng đối với Điều 8.” (của Thông tư 28)
   Như vậy, nếu 1 giáo viên Tiểu học được phân công dạy 20 tiết/tuần, làm Chủ nhiệm lớp (được giảm 3 tiết/tuần), được bổ nhiệm làm Tổ trưởng chuyên môn (được giảm 3/tuần tiết), làm Chủ tịch CĐCS (được giảm 4 tiết/tuần) thì số tiết được giảm như sau: 3 tiết GVCN+ 3 tiết TT CM (điều 8 TT 28) + 4 tiết CT CĐCS (điều 3 TT 08) =10 tiết
   Theo Thông tư 28, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết. Như vậy nếu 1 giáo viên Tiểu học được phân công dạy 20 tiết/tuần, kiêm nhiệm 3 công việc trên thì tổng số tiết được tính trong tuần là 20+10= 30 tiết, dư ra 30-23=7 tiết/tuần.
   Lưu ý: cụm từ “chức vụ” được đề cập trong khoản 5, Điều 9 Thông tư 28 và Khoản 2, Điều 4 Thông tư 08 là nói đến các chức vụ mà giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường
   Ngoài việc giảm 3 tiết/tuần làm Tổ trưởng chuyên môn thì giáo viên này còn được hưởng phụ cấp chức vụ TT CM trường Tiểu học bằng 0.2 mức lương cơ sở/tháng (do nhà trường chi trả và có đóng BHXH) và phụ cấp trách nhiệm Chủ tịch CĐCS (số tiền, định mức theo quy chế chi tiêu của CĐCS quy định và do kinh phí Công đoàn chi trong khoản 30% phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Công đoàn không chuyên trách).
   Trên đây là nội dung trả lời và tư vấn của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh qua phản ánh của đồng chí Trần Văn Thông.
   Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh sẽ phản ánh nội dung này cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Tri thực hiện đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo quyền lợi cho giáo viên kiêm nhiệm công tác Công đoàn ở các trường trong huyện.
   Xin gửi đến đồng chí lời chào trân trọng!
   Phạm Nghi Tiện, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh.
   ĐTDĐ 0907.394.982, email: phamnghitien@bentre.edu.vn

 16. Khi có các hình ảnh hoạt động của công đoàn trường THCS muốn gởi về CDGD tình để đăng lên thì làm sao?

 17. Xin cho tôi hỏi:
  Giáo viên được xét tặng kỷ niệm chương theo quy định năm 2016 này, mức tiền thưởng là bao nhiêu ? cám ơn

  • Theo Điều 2 Quyết định số 3621/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” thì tiền thưởng kèm theo mỗi Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” là 200.000 (Hai trăm ngàn đồng) đồng được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre xin được trả lời cho ý kiến trên. Nếu có vấn đề ghì chưa rõ, đề nghị đ/c tiếp tục đặt thêm câu hỏi
   Trân trọng kinh chào
   Phạm Nghi Tiện
   Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre
   ĐTDĐ 0907.304.982
   Email: phamnghitien@bentre.edu.vn

 18. Thầy ơi, trường em có giáo viên sau khi tham khảo thông tư 23/2015 – TTLT-BGDDT-BNV và có ý kiến thắc mắc như sau: Theo khoản 1 Điều 11 tại thông tư này thì Giáo viên đã được bổ nhiệm vào ngạch giáo viên rồi thì sẽ được chuyển sang chức danh GV THPT và cơ quan quản lí có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông được bổ nhiệm (không có thời gian); Riêng những đối tượng thuộc khoản 2 của điều 11 thì mới áp dụng thời gian bổ sung tiêu chuẩn còn thiếu là 5 năm. Kết luận, những người đã được bổ nhiệm vào ngạch 15.113 thì cứ từ từ mà bổ sung các tiêu chuẩn còn thiếu.
  Như vậy, thắc mắc đó đúng hay sai nhờ thầy tư vấn dùm để em giải thích cho giáo viên rõ. Em xin cám ơn thầy. Nội dung tư vấn xin thầy gửi về địa chỉ mail dùm em. em xin cám ơn

 19. Hỏi: Mỗi người cần phải làm gì để mỗi năm có được một sáng kiến kinh nghiệm đạt yêu cầu?

 20. Hỏi: Mọi người có thể nghiên cứu, học hỏi nội dung những sáng kiến kinh nghiệm nộp về ngành trong thời gian qua ở đâu?

 21. Hỏi: Cán bộ công đoàn là giáo viên không trực tiếp giảng dạy, nhân viên văn phòng sẽ không được tính giảm giờ như quy định của Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Vậy những đối tượng trên có được tiếp tục hưởng phụ cấp như hiện hành không? Công đoàn cần làm gì để động viên họ trong khi những người cán bộ công đoàn là giáo viên đứng lớp có chế độ cao hơn?

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.