(Dự thảo) Lịch hoạt động của Công đoàn Giáo dục tỉnh năm học 2014-2015

( DỰ THẢO)

LỊCH HOẠT ĐỘNG CỦA CĐGD TỈNH

NĂM HỌC 2014-2015

 

Nội dung

* Tháng 8/2014. Chuẩn bị năm học mới

– Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2013-2014

– Họp liên tịch giữa BTV CĐGD tỉnh với BGĐ Sở GD&ĐT về chương trình phối hợp hoạt động năm học 2014-2015.

– Làm việc với cấp ủy, BCH CĐCS những đơn vị có sự thay đổi chủ tịch CĐCS do điều động, sắp xếp, đi học sau Đại học

– Ban hành các văn bản chỉ đạo:

+ Tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm học 2014-2015

+ Kế hoạch vận động trong CBGV-LĐ tham gia các phong trào thi đua, các cuộc năm học 2014-2015.

+ Hoạt động của tổ Công đoàn trong việc đẩy mạnh thực hiện phong trào phát huy sáng kiến trong dạy học, quản lý năm học 2014-2015.

+ Chỉ đạo nâng bậc lương trước thời hạn và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

+ Định hướng công tác tuyên truyền của CĐCS năm học 2014-2015

+ Định hướng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của CĐCS năm học 2014-2015

+ Chỉ đạo việc sử dụng Email trong hoạt động của CĐCS

+ Hướng dẫn thực hiện các loại hồ sơ sổ sách về hoạt động công đoàn năm học 2014-2015

+ Định hướng lịch hoạt động của CĐCS năm học 2014-2015

+ Hướng dẫn CĐCS tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

+ Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015 đối với CĐCS, tổ CĐ

+ Kế hoạch xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh năm học 2014-2015

-Tổ chức tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho cán bộ chủ chốt CĐCS trực thuộc.

* Tháng 9/2014. Chào mừng năm học mới

– Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức Hội thi tiếng hát giáo viên tỉnh Bến Tre lần thứ IX năm 2014.

– Hướng dẫn tổ chức hoạt động của các cụm thi đua công đoàn năm học 2014-2015.

– Hướng dẫn nội dung sinh hoạt CĐCS, tổ CĐ, BCH CĐCS năm học 2014-2015.

– Họp trưởng các cụm thi đua công đoàn, họp BNC CĐGD tỉnh, UBKT CĐGD tỉnh thống nhất nội dung hoạt động năm học 2014-2015.

– Tập huấn cán bộ công đoàn về phương pháp viết sáng kiến

– Hướng dẫn chấm điểm năm học 2014-2015 đối với CĐCS, tổ CĐ, UBKT, Ban NC, Ban TTND.

– Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

– Chỉ đạo báo cáo thống kê đầu  năm học 2014-2015; đăng ký thi đua, đăng ký sáng kiến năm học 2014-2015

– Tổ chức ký quy chế phối hợp giữa CĐGD tỉnh với LĐLĐ huyện, thành phố giai đoạn 2013-2018.

* Tháng 10/2014. Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

– Tổng hợp số liệu thống kê đầu năm học 2014-2015, kết quả đăng ký thi đua, sáng kiến gởi CĐGD VN.

– Hoàn thành báo cáo tổng kết năm học 2014 của CĐGD tỉnh, Ban NC, UBKT

– Hoàn thành báo cáo chấm điểm năm học 2014 của CĐGD tỉnh, Ban NC, UBKT

– Ban hành Kế hoạch Tổ chức phát động “Tháng nhà giáo” và phát động “Tháng nhà giáo” chào mừng 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam

– Hướng dẫn các CĐCS trực thuộc dự toán tài chính công đoàn năm 2015

– Lập dự toán năm 2015 của CĐGD tỉnh

– Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ năm 2014

– Báo cáo phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm  năm 2014

– Đăng ký thi đua, đề tài sáng kiến năm học 2014-2015

– Hướng dẫn tổ chức ngày pháp luật 9/11/2014

– Hướng dẫn các CĐCS trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

* Tháng 11/2014. Chào mừng “Tháng nhà giáo” kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam

– Tổ chức Hội thi tiếng hát giáo viên tỉnh Bến Tre lần thứ IX năm 2014.

– Tổ chức các hoạt động “Tháng nhà giáo” chào mừng 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam

– Hướng dẫn sơ kết hoạt động năm học 2014-2015

– Tổ chức ngày pháp luật 9/11/2014

– Hướng dẫn các CĐCS trực thuộc báo cáo kết quả giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với CBGV-LĐ, đối với LĐ nữ năm 2014.

* Tháng 12/2014. Kết thúc học kỳ 1 năm học 2014-2015

– Tổng hợp số liệu thống kê, báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2014-2015; hoàn thành Báo cáo sơ kết hoạt động năm học 2014-2015 gởi CĐGD VNChỉ đạo các CĐCS trực thuộc báo cáo quyết toán tài chính Công đoàn 6 tháng cuối năm 2014.

– Hướng dẫn các CĐCS trực thuộc tham gia xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu cấp cơ sở giai đoạn 2009-2014

* Tháng 01/2015. Chào mừng 55 năm ngày Bến Tre Đồng khởi

-Duyệt báo cáo quyết toán tài chính Công đoàn 6 tháng cuối năm 2014 đối với  CĐCS trực thuộc .

– Tổ chức sơ kết học kì I triển khai chương trình học kì II năm học 2014-2015

– Quyết toán tài chính CĐGD tỉnh năm 2014

– Họp trưởng cụm thi đua sơ kết hoạt động học kì I năm học 2014-2015

– Thông qua chương trình trọng tâm năm 2015 của CĐGD tỉnh

– Ban hành kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 (trong hoạt động công đoàn)

– Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động của Công đoàn cơ sở, Công đoàn Giáo dục tỉnh

* Tháng 02/2015. Mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi

– Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, khởi nghĩa 2 bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

– Kế hoạch liên tịch tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, khởi nghĩa 2 bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

* Tháng 03/2015. Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ, khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc

– Tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, khởi nghĩa 2 bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

– Ban hành kế hoạch tổ chức “Tháng công nhân” năm 2015

– Tham gia tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 ngành GD&ĐT tỉnh Bến Tre.

* Tháng 04/2015. Chào mừng “Tháng công nhân” năm 2015         

Tổ chức lễ phát động “ Tháng công nhân” năm 2015

– Hướng dẫn tổng kết năm học 2014-2015- Hướng dẫn chấm điểm CĐCS vững mạnh, xét thi đua, khen thưởng hoạt động công đoàn  năm học 2014-2015.

* Tháng 05/2015. Kết thúc năm học 2014-2015         

– Ban hành kế hoạch tổ chức tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và ngày gia đình Việt Nam 28/6

– Hướng dẫn các CĐCS trực thuộc báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBGV-LĐ, đối với lao động nữ 6 tháng đầu năm 2015.-

Hướng dẫn các CĐCS trực thuộc báo cáo kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2015.

– Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của CĐGD tỉnh, Ban NC

* Tháng 06/2015. Chào mừng ngày Gia đình Việt Nam

– Tổng hợp số liệu thống kê, báo cáo tổng kết năm học 2014-2015; hoàn thành  báo cáo tổng kết năm học 2014-2015, đề nghị danh sách khen thưởng năm học 2014-2015 gởi CĐGD VN

– Tổ chức hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam

– Họp các cụm thi đua tổng kết hoạt động năm học 2014-2015, xét đề nghị danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2014-2015

* Tháng 07/2015. Chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

– Quyết toán toán tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2015 đối với CĐCS trực thuộc

– Tổ chức tổng kết năm học 2014-2015

– Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động của Công đoàn Giáo dục tỉnh

  File đính kèm: DuTHao_LichHoatDong_CDGD_Tinh_2014_2015

 

 

 

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.